....

Dyretesting

..

                                                animal testing

....

 

 


 

 

....

Vi blir ofte beroliget av at det står "allergitestet" på et produkt, men vi tenker ikke på hvordan det er blitt testet.

MAGNUSSON-KLIGMAN TESTEN (allergitest) består i at hår og eventuelt hud fjernes fra et stykke av marsvinets eller kaninens kropp. Teststoffet påføres området og dekkes med bandasje eller plaster. I løpet av mer enn 2 uker får dyrene innsprøytninger og forbindinger med preparatet på naken hud. Kroppen kan holdes i ro med f.eks. gips. Hele dyret kan også settes i oppløsninger av kjemikalier

DRAIZE-TESTEN (øyenirritasjonstest) en oppløsning av teststoffet dryppes i kaniners øyne. Forsøket kan vare fra 3-21 dager. Kaninene holdes fastspent i remmer. Forsøket medfører ofte fargeendring i hornhinnen, oppsvulming, blod og materieutflod og tegn på smerte.

LD-50 TESTEN (giftighetstest) er en meget alminnelig test. Testen skal finne ut mengden stoff som en gruppe dyr må utsettes for slik at 50 % dør. LD betyr letal dose (dødelig dose) og 50 står for, at testen er avsluttet når 50 % av forsøksdyrene er døde. Man starter med en dose som dreper alle, og jobber seg ned til 50 %. Forgiftningen medfører grusomme lidelser: problemer med åndedrett, krampeanfall, oppkast, diarre, blødninger fra øyne og munn og sterke smerter.

Test på dyr gir ingen garanti for produktets virkning på mennesker, f.eks. virker morfin beroligende på mennesker, rotter og hunder, men har stikk motsatt virkning på katter, geiter og hester. Asperin gir fødselsvansker hos rotter, men ikke hos mus og mennesker.

Selv om produktet ikke har gitt eksem eller astmaliknende reaksjoner hos dyr, kan det godt gi det hos mennesker - vi må selv prøve oss frem til de produkter vi kan tåle.

Du får ikke renere produkter ved å kjøpe allergitestede varer. Testen gir ingen garanti mot bivirkninger eller allergier - du er tvert imot med på å støtte fortsatte dyreforsøk.

Bildene på denne siden har vi fått fra Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus.

..

We are often reassured that it says "allergy tested" on a product, but we do not think about how it has been tested.

MAGNUSSON-KLIGMAN TEST (allergy test) consists of removing hair and any skin from a piece of guinea pig or rabbit body. The test substance is applied to the area and covered with a bandage or patch. In more than 2 weeks, animals receive injections and dressings with the preparation on nude skin. The body can be kept calm with eg. plaster. The entire animal can also be placed in solutions of chemicals

DRAIZE TEST (Eye irritation test) A solution of the test substance is dripped in rabbit eyes. The trial can last from 3-21 days. The rabbits are clamped in the straps. The trial often causes color changes in the cornea, swelling, blood and matter and signs of pain.

LD-50 TEST (toxicity test) is a very common test. The test should determine the amount of substance that a group of animals must be subjected to so that 50% die. LD means lethal dose and 50 indicates that the test has ended when 50% of the experimental animals have died. You start with a dose that kills everyone and works down to 50%. Poisoning causes severe disorders: respiratory problems, seizures, vomiting, diarrhea, eye and mouth bleeding and severe pain.

Animal testing does not guarantee the effect of the product on humans, for example. Morphine is soothing to humans, rats and dogs, but has the opposite effect on cats, goats and horses. Asperine causes birth defects in rats, but not in mice and humans.

Although the product has not given eczema or asthma-like reactions in animals, it may be good for humans - we must try ourselves for the products we can tolerate.

You can not clean products by purchasing allergy-tested items. The test gives no guarantee against side effects or allergies - on the contrary, you support ongoing animal testing.

The pictures on this page have been obtained from the Animal Protection Oslo and Akershus.

....

 
dyr.jpg